OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KKM

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsze  Ogólne  Warunki  Sprzedaży  określają  zasady nabywania towarów oferowanych przez KKM.
 2. Niniejsze  Ogólne  Warunki  Sprzedaży,  zwane  dalej również  „OWS”,  stanowią  integralną  część  wszystkich umów nabycia towarów zawieranych z KKM.
 3. Zawarcie  umowy  następuje  na  podstawie  zamówienia Kupującego złożonego w odpowiedzi na przedstawioną przez KKM ofertę lub inny dokument stanowiący odpowiedź na zapytanie ofertowe Kupującego =
 4. OWS będzie wiązać KKM i Kupującego, o ile strony odrębnie, wyraźnie i w formie pisemnej nie ustalą,  że  całość  lub  określone  postanowienia  niniejszych  Ogólnych  Warunków  Sprzedaży  nie  mają zastosowania do danego zamówienia bądź umowy.

 

§ 2. Oferty, wzorce i cenniki

 1. Oferty,  reklamy,  cenniki  i  inne  ogłoszenia  o  towarach  oferowanych  przez  KKM  mają  charakter  wyłącznie informacyjny, chyba że w ich treści określono inaczej.  Wzorce  i  próbki  wystawiane  przez  KKM mają  wyłącznie  charakter  materiałów  poglądowych  i wystawowych.

 

§ 3. Warunki płatności

 1. Zapłata  za  otrzymany  towar  powinna  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  daty  wystawienia  faktury  przez  KKM, chyba że inny termin określono w fakturze. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.
 2. Kupujący  staje  się  właścicielem  zamówionego  towaru  w  momencie  całkowitej  i  terminowej  zapłaty  za  ten towar. KKM zastrzega własności rzeczy sprzedanej, w rozumieniu treści przepisu art. 589 kodeksu cywilnego. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, KKM jest uprawnione zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. KKM może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności, gdy wartość towaru odebranego przez KKM jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.
 3. Datą  zapłaty  przez  Kupującego  jest  data  wpływu  należności  na  rachunek  bankowy  KKM,  wskazany każdorazowo na fakturze VAT.
 4. W przypadku nieterminowej zapłaty, KKM jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie, obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
 5. W przypadku nieterminowej zapłaty, KKM jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów windykacji należności obejmujących lecz nie ograniczających się do kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto KKM jest  uprawniona  do  żądania  i  dochodzenia  od  Kupującego  zwrotu  zryczałtowanych  kosztów  związanych  z windykacją tej należności w  wysokości 20% sumy windykowanych należności.
 6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, KKM ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowieniem niniejszym uchyla się uprawnienia Kupującego (dłużnika), o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie KKM  zastrzega  sobie  prawo  dokonania  kompensaty  z  tytułu  innych  wierzytelności  i  zobowiązań,  zgodnie  z przepisami kodeksu cywilnego.
 7. Kupującemu nie służy wobec KKM prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
 8. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu zapłaty za dostarczony towar, wynikającego chociażby z  jednej  faktury,  KKM  ma  prawo  postawić  w  stan  natychmiastowej  wymagalności  płatności  wynikające  z wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za dostarczony towar bądź za jego część.
 10. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia KKM o każdorazowej zmianie swojej siedziby  lub  miejsca  zamieszkania  i  adresu  dla  doręczeń  korespondencji.  Brak  zawiadomienia  powoduje,  że doręczenia  dokonane  na  adresy  wskazane  w  zamówieniu lub też w podpisanych  umowach  lub  innych porozumieniach, uważane są za skuteczne.

§ 4. Warunki dostawy

 1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
 2. Zamówienie może być złożone za pośrednictwem strony internetowej www.kkmpolska.pl – poprzez system, bądź  w  innej  formie  pisemnej  (e-mail,  fax)  i  określać  dokładną  nazwę  i  adres  Kupującego,  asortyment,  ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy.
 3. KKM może przyjąć zamówienie w całości lub w części.
 4. KKM  zobowiązuje  się  dołożyć  staranności,  aby  zamówiony  towar  został  dostarczony  Kupującemu bez opóźnienia. Opóźnienia w dostawie towarów nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Kupującego wobec KKM, w szczególności roszczeń o odszkodowanie bądź o odstąpienie od umowy.
 5. Jeżeli  niemożność  spełnienia  świadczenia  przez  KKM  nastąpiła  wskutek  siły  wyższej,  Kupującemu  nie przysługują  żadne  roszczenia  o  naprawienie  szkody  wynikłej  z  niewykonania  bądź  nienależnego  wykonania zobowiązania.  KKM  ma  obowiązek  niezwłocznego  poinformowania  Kupującego  o  zdarzeniach,  które spowodowały  niemożność  realizacji  dostawy.  Do  zdarzeń  określanych  mianem  siły  wyższej  zalicza  się  m.in. niezawinione  przez  KKM  zakłócenia  w  funkcjonowaniu zakładu,  ograniczenia  spowodowane  zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, brakiem energii elektrycznej itp.
 6. W  przypadku  istnienia  po  stronie  Kupującego  przeterminowanych  płatności,  nieuregulowania  odsetek  za opóźnione  płatności  bądź  w  razie  powzięcia  przez  KKM  wiadomości  o  pogorszeniu  się  sytuacji  finansowej Kupującego, w sposób mogący negatywnie wpłynąć na  wykonanie  zobowiązań  Kupującego  wynikających z zawartej z KKM  umowy, realizacja kolejnych zamówień może zostać wstrzymana do czasu  dokonania stosownych płatności bądź zabezpieczenia płatności w sposób uzgodniony odrębnie przez KKM.

§ 5. Dostarczenie towarów

 1. O ile strony nie umówiły się inaczej, towar KKM jest sprzedawany ex works.
 2. Palety, na których dostarczana jest tektura, są własnością KKM, chyba że stanowią własność dostawcy KKM. Kupujący zobowiązany jest na każde wezwanie KKM przygotować palety znajdujące się w jego posiadaniu do wydania, jak również załadować je na środki transportu skierowane do niego przez KKM celem odbioru palet. W przypadku niezwrócenia / wydania palet przez Kupującego, KKM obciąży Kupującego kosztami niezwróconych palet zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem KKM.
 3. Towar, który nie może być dostarczony Kupującemu z przyczyn leżących po stronie Kupującego w ustalonym czasie,  będzie  przechowywany  przez  KKM  na  koszt  i  ryzyko  Kupującego.  KKM  zastrzega  sobie  prawo umieszczenia takich towarów w magazynie osoby trzeciej, na koszt Kupującego, jeśli po przesłaniu Kupującemu wezwania do odebrania zamówionego towaru, Kupujący nie odebrał go w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania.

§ 6. Cechy zamówionych towarów

 1. Wszelkie  zamówienia  są  składane  przez  Kupującego na jego ryzyko. W  szczególności  KKM  nie  ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich w razie naruszenia w związku z zamówionymi towarami praw własności przemysłowej, takich jak prawa z patentu, wzoru użytkowego, oznaczenia geograficznego lub praw autorskich i pokrewnych.  Kupujący zobowiązuje  się zwolnić  KKM  od wszelkiej  odpowiedzialności  i  od  wszelkich  roszczeń, jakie  mogą  zostać  skierowane  wobec  KKM,  w  razie  naruszenia  wyżej  wskazanych  praw  w  związku  z zamówionymi produktami.

§ 7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do KKM niezwłocznie i na piśmie.
 2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
 • dla  reklamacji  wynikających  z  błędnego  załadunku towaru  –  najpóźniej  w  dniu  następnym  po  rozładunku towaru;
 • dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru.
 1. W przypadku reklamacji ilościowych i jakościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
 2. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia wydania mu towaru.
 3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną KKM może według swego uznania albo wymienić towar na nowy,  wolny  od  wad  lub  uzgodnić  stosowne  odszkodowanie.  Załatwienie  reklamacji  w  wyżej  opisany  sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
 4. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 5. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
 6. W  każdym  przypadku  reklamacji  podstawą  jej  rozpatrzenia  przez  KKM  jest  sporządzenie  protokołu reklamacyjnego  i  dokumentacji  zdjęciowej  przez  jej przedstawiciela  handlowego,  niezwłocznie  po  zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
 7. KKM nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
 8. KKM  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  spowodowane  niewłaściwym  użytkowaniem  lub przechowywaniem towaru przez Kupującego.
 9. KKM ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
 10. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.
 11. W  sprawach  dotyczących  odpowiedzialności  KKM  za wady  sprzedanego  towaru,  stosuje  się  odpowiednio przepisy  kodeksu  cywilnego  dotyczące  rękojmi  za  wady  fizyczne  i  prawne,  z  uwzględnieniem  postanowień niniejszego paragrafu.

§ 8. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Niezależnie od wszelkich innych postanowień Umowy i OWS i w zakresie, w którym nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa: Całkowita odpowiedzialność KKM z tytułu wszelkich odszkodowań, roszczeń i żądań opartych na wszelkich podstawach (w tym odszkodowań, roszczeń i żądań z tytułu deliktu, niewykonania umowy,  rękojmi,  gwarancji,  zapewnienia  lub  obowiązku  ustawowego,  niedołożenia  należytej  staranności, odpowiedzialności absolutnej lub naruszenia Praw Własności Intelektualnej) nie przekroczy kwoty równej ¼  ( słownie: jednej czwartej ) Ceny Umownej, a także KKM nie ponosi odpowiedzialności w żadnych okolicznościach (w  tym  z  tytułu  naruszenia  rękojmi  i  gwarancji  lub zapewnienia)  z  tytułu  jakiejkolwiek  utraty  zysków, utraty kontraktów,  wzrostu  kosztów  (w  tym  kosztów  z  tytułu kapitału,  paliw  i  energii),  utraty  przychodów,  utraty możliwości używania, utraty danych lub z tytułu jakiejkolwiek szkody ewentualnej lub pośredniej.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. Niniejsze OWS  wyłączają  stosowanie  postanowień  Konwencji  Wiedeńskiej  z  dnia  11  kwietnia  1980  roku  o międzynarodowej sprzedaży towarów.
 2. KKM  i  Kupujący  będą  dążyć  do  polubownego  załatwienia  wszelkich  sporów  wynikłych  w  związku  z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby KKM według stanu na dzień wytoczenia powództwa.
 3. Kupujący upoważnia KKM do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do jej przyjęcia, oraz oświadcza, iż takie faktury VAT uznaje za zaakceptowane przez dłużnika rachunki w rozumieniu przepisów o postępowaniu nakazowym, w szczególności art. 485 §1 ust 2 kpc.
 4. Kupujący  nie  będzie  miał  prawa  do  przeniesienia swych  praw  lub  obowiązków  wynikających  z  niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody KKM.
 5. Kupujący  wyłącza  niniejszym  stosowanie  własnych warunków  zakupu  bądź  sprzedaży  przy  wykonywaniu umowy z KKM.
 • purmo
 • ee odlewania żeliwa
 • silka
 • venture industries
 • toshiba
 • danfoss
 • oventrop
 • ferro
 • oras